Kewords 「agricultural machine」 trận đấu 18 sản phẩm.